ALGEMENE VOORWAARDEN

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Exclusive Deejays BV

Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 17235494 0000

ARTIKEL 1:              TOEPASSELIJKHEID, DEFINITIES

 

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht tot het leveren van diensten c.q. het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van het verzorgen van optredens alsmede op alle overeenkomsten van huur en verhuur van Exclusive Deejays B.V., gevestigd te Gilze, hierna te noemen “Exclusive Deejays”.

2.     De opdrachtgever c.q. de huurder zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.

3.     Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.

4.     Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

5.     Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door Exclusive Deejays voor het uitvoeren van de werkzaamheden en/of dienstverlening gebruikte zaken c.q. de ten behoeve van de uitvoering van de opdracht aan de wederpartij verhuurde of anderszins in gebruik gegeven zaken, zoals geluids-, beeld- en lichtapparatuur, bekabeling, verpakkingsmaterialen, decorstukken, podiumdelen e.d.

6.     Onder “artiest” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere (groep van) beroepsbeoefenaar(s) op het gebied van kunsten en amusement zoals muzikanten, zangers, zangeressen, DJ’s etc. en/of de daarbij rechtstreeks betrokken medewerkers ten behoeve van de bediening en verplaatsing van de voor het optreden benodigde technische voorzieningen.

7.     Onder “optreden” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de in de tussen partijen gesloten overeenkomst omschreven (artistieke) prestatie.

8.     Door Exclusive Deejays te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, draaiboeken, ontwerpen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Deze bescheiden kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.

9.     Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

10.  Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen deelopdrachten c.q. vervolgopdrachten.

11.  Indien Exclusive Deejays deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Exclusive Deejays hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

 

ARTIKEL 2:              TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

 

1.     De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door Exclusive Deejays gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Exclusive Deejays uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2.     Opdrachten van de wederpartij dienen vergezeld te gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard en inhoud van de opdracht. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Exclusive Deejays een opdracht verstrekt, is Exclusive Deejays eerst aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

3.     Exclusive Deejays is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Exclusive Deejays – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

4.     Wijzigingen in een verstrekte opdracht, dienen eveneens schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Voornoemde wijzigingen evenals aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden Exclusive Deejays eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd en hebben slechts betrekking op de betreffende overeenkomst.

 

ARTIKEL 3:              AANBIEDINGEN, OFFERTES

 

1.     Alle aanbiedingen c.q. offertes van Exclusive Deejays zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Exclusive Deejays het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.     Een samengestelde prijsopgave verplicht Exclusive Deejays niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

3.     Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Exclusive Deejays gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of tarieven aan te passen.

4.     Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.

5.     Getoonde en/of verstrekte voorbeelden, beeld- en geluidsdragers en modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, capaciteiten, eigenschappen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Exclusive Deejays zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

6.     De in het vorige lid genoemde voorbeelden, beeld- en geluidsdragers en modellen blijven eigendom van Exclusive Deejays en dienen op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Exclusive Deejays te worden geretourneerd.

7.     Exclusive Deejays heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits hij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

 

ARTIKEL 4:              VERGOEDING, PRIJZEN, TARIEVEN

 

1.     Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zal Exclusive Deejays de overeengekomen opdracht uitvoeren tegen een vaste prijs c.q. vast honorarium.

2.     Indien partijen zijn overeengekomen dat Exclusive Deejays te verrichten werkzaamheden zal uitvoeren tegen een uurtarief, is de vergoeding die door Exclusive Deejays bij de opdrachtgever in rekening wordt gebracht berekend op basis van het aantal bestede uren, onder toepassing van het overeengekomen uurtarief c.q. het gebruikelijke uurtarief van Exclusive Deejays.

3.     De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.

4.     Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden c.q. het optreden op verzoek van de opdrachtgever dienen/dient plaats te vinden buiten de in lid 3 van dit artikel genoemde werkdagen en -tijden, is Exclusive Deejays gerechtigd een toeslag te berekenen over het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief.

5.     Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Exclusive Deejays bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.

6.     De in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW, aan BUMA/STEMRA en/of SENA af te dragen rechten en eventuele kosten, zoals reis- en verblijfkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.

7      a.   Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Exclusive Deejays (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijs- c.q. tariefwijzigingen bij de door Exclusive Deejays ingeschakelde derden of toeleveranciers e.d. is Exclusive Deejays gerechtigd de overeengekomen prijzen c.q. tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

b.               Bij prijs- c.q. tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- c.q. tariefwijziging aan Exclusive Deejays heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag Exclusive Deejays er vanuit gaan dat de consument met de prijs- c.q. tariefwijziging heeft ingestemd.

 

ARTIKEL 5:              INSCHAKELING DERDEN

 

1.     Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Exclusive Deejays het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Exclusive Deejays.

2.     Ingeval de opdracht met zich meebrengt dat Exclusive Deejays met meerdere door de wederpartij aangestelde derden dient samen te werken, zal de wederpartij een hoofdverantwoordelijke onder hen aanstellen en een onderlinge taakverdeling bepalen. Een en ander geschiedt in overleg met en na instemming van Exclusive Deejays.

 

ARTIKEL 6:              VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 

1.      De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:

a.   hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) en bescheiden, tijdig op de door Exclusive Deejays gewenste wijze aan Exclusive Deejays ter beschikking stelt

b.   eventuele door de wederpartij aan Exclusive Deejays verstrekte beeld- en geluidsdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;

c.   Exclusive Deejays c.q. de artiest op de overeengekomen datum/data en tijd(en) toegang krijgt tot de locatie waar opgetreden zal worden. Deze locatie dient te voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;

d.   de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat Exclusive Deejays en/of de artiest hierdoor niet worden belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de werkzaamheden c.q. het optreden;

e.   er sprake is van een toereikende verzekering voor de mogelijkerwijs uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende risico’s;

f.    de locatie waar het optreden moet plaatsvinden in zodanige staat is dat Exclusive Deejays c.q. de artiest ongehinderd haar/zijn werkzaamheden kan verrichten c.q. optreden kan uitvoeren c.q. voortzetten;

g.   Exclusive Deejays c.q. de artiest op de locatie waar het optreden moet plaatsvinden, kan beschikken over goed werklicht en aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom). De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van (kracht)stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de wederpartij;

h.   de eventueel aanwezige aggregaten en generatoren voldoende capaciteit hebben om de continuïteit van de stroomvoorziening te waarborgen;

i.    de locatie waar het optreden moet plaatsvinden, voldoet aan alle door Exclusive Deejays c.q. de artiest  gestelde specifieke eisen betreffende temperatuur, belichting, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, beveiliging, toezicht en andere omgevingseisen alsmede dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden;

j.    er op de locatie waar het optreden moet plaatsvinden niet meer publiek aanwezig is dan door de overheid en/of brandweer is toegestaan;

k.   er op de locatie waar het optreden moet plaatsvinden een ruimte beschikbaar is waar de zaken, hulpmiddelen e.d. van Exclusive Deejays c.q. de artiest opgeslagen c.q. opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal kan plaatsvinden;

l.    op de locatie waar het optreden moet plaatsvinden de door Exclusive Deejays c.q. de artiest in redelijkheid gewenste overige voorzieningen – zoals in ieder gevel een van een tafel en stoelen en spiegel voorziene kleedkamer – aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;

m.  Exclusive Deejays c.q. de artiest vóór aanvang van de eventuele opbouwwerkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d. op de locatie waar het optreden moet plaatsvinden.

2.      De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens, goedkeuringen en bescheiden juist en volledig zijn en vrijwaart Exclusive Deejays voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

3.      Exclusive Deejays zal de door de wederpartij verstrekte gegevens, goedkeuringen en bescheiden vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

4.      De wederpartij is aansprakelijk voor verlies c.q. diefstal van en/of overige schade aan de zaken, hulpmiddelen e.d. die Exclusive Deejays c.q. de artiest tijdens het optreden bij de wederpartij gebruikt c.q. heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.

5.      Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Exclusive Deejays gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

6.      Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Exclusive Deejays nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Exclusive Deejays om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

 

ARTIKEL 7:              LEVERING- C.Q. UITVOERINGSTERMIJNEN

 

1.     De overeengekomen datum c.q. data waarop de gehuurde zaken en/of diensten moeten worden geleverd c.q. het optreden moet worden verzorgd, zal c.q. zullen door Exclusive Deejays c.q. de artiest – behoudens overmachtsituaties – strikt worden nageleefd.

2.     Indien overschrijding van de overeengekomen termijnen dreigt, zal Exclusive Deejays in overleg met de wederpartij passende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat overeenkomst op aangepaste wijze tijdig kan worden uitgevoerd.

3.     Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt het optreden te verzorgen en/of de bestelde zaken, bescheiden en/of diensten aan de wederpartij te leveren, is Exclusive Deejays gerechtigd de zaken c.q. bescheiden voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tenzij Exclusive Deejays uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij Exclusive Deejays binnen 1 week na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten en/of de zaken, bescheiden en/of diensten alsnog te leveren.

4.     Indien de wederpartij na verloop van de in lid 3 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Exclusive Deejays heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen. Een en ander, zonder dat hieruit voor Exclusive Deejays een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.

5.     Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.

 

 

ARTIKEL 8:              VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST EN OPTREDEN

 

1.     Exclusive Deejays erkent in de hoedanigheid van (fictief) werkgever, bekrachtigd door middel van een uitkoopovereenkomst, zorg te dragen voor een deugdelijke salarisadministratie en daarmee verband houdende voorgeschreven wettelijke handelingen, aangiften en afdrachten van loon (belasting) heffingen en premies werknemersverzekeringen voor de binnen het kader van de overeenkomst optredende artiesten. In dit verband vrijwaart Exclusive Deejays de wederpartij voor het verrichten van deze handelingen. Exclusive Deejays is in het bezit van een inhoudingsplichtige verklaring afgegeven door het Ministerie van Financiën.

2.     Indien door Exclusive Deejays en de wederpartij een netto-gage voor de artiesten is overeengekomen, dan is de wederpartij verplicht tijdig zorg te dragen voor de afdrachten aan de betreffende instanties van het werknemers- en het werkgeversdeel inzake het optreden en tevens om alle administratieve verplichtingen op zich te nemen welke de wetgever daartoe oplegt.

3.     Indien de aanvang, voortgang of uitvoering van het optreden c.q. de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:

a.    Exclusive Deejays niet tijdig alle noodzakelijke gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden van de wederpartij heeft ontvangen;

b.    Exclusive Deejays niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;

c.     er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft Exclusive Deejays recht op een zodanige verlenging van de leverings- c.q. uitvoeringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is zij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen, bij de wederpartij in rekening te brengen.

4.     Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, is Exclusive Deejays gerechtigd de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.

5.     De wederpartij verklaart, reeds door het aangaan van de overeenkomst met Exclusive Deejays, volledig bekend te zijn met de prestaties van de artiest en met de soort en/of aard van de gecontracteerde prestaties.

6.     Exclusive Deejays zal de artiest verplichten ruim voor de aanvang van het optreden aanwezig te zijn met alle zaken die voor het optreden nodig zijn, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde voor het optreden benodigde zaken door Exclusive Deejays, de opdrachtgever of door derden geleverd zullen worden.

7.     Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen is slecht toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de artiest.

8.     Exclusive Deejays is verplicht de wederpartij te wijzen op onvolkomenheden, fouten e.d. in door of namens de wederpartij voorgeschreven c.q. gegeven constructies, werkwijzen, bescheiden, orders en aanwijzingen. Exclusive Deejays dient de wederpartij daarnaast te wijzen op gebreken in door de wederpartij ter beschikking gestelde of

voorgeschreven zaken en hulpmiddelen. Een en ander voor zover voornoemde onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van Exclusive Deejays c.q. de artiest en zij hiermee bekend is of kan zijn.

9.     Exclusive Deejays wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

10.  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het optreden c.q. de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Exclusive Deejays met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Exclusive Deejays zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen leverings- en uitvoeringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft Exclusive Deejays in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden en leveringen.

 

ARTIKEL 9:              MEER- EN MINDERWERK

 

1.     Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.

2.     Meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen Exclusive Deejays en de wederpartij overeengekomen te worden.Exclusive Deejays is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Exclusive Deejays – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

3.     Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

a.     bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;

b.    bij onvoorziene kostenverhogingen of –verlagingen.

4.     Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

ARTIKEL 10:           HUUR EN VERHUUR

 

1.     Dit artikel is van toepassing op iedere tussen Exclusive Deejays en de wederpartij gesloten overeenkomst inzake de verhuur van roerende zaken c.q. iedere overeenkomst die ziet op het door Exclusive Deejays aan de wederpartij gedurende een bepaalde periode ter beschikking stellen van roerende zaken.

2.     Onder “het gehuurde” wordt in dit artikel verstaan de zaken genoemd in artikel 1 lid 5 van deze algemene voorwaarden.

3.     Exclusive Deejays is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die de wederpartij vóór ingang van de huurperiode aan Exclusive Deejays dient te voldoen.

4.     Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zal Exclusive Deejays het gehuurde op de locatie van de wederpartij afleveren en het gehuurde na afloop van de gebruiksperiode bij de wederpartij ophalen.

5.     De wederpartij dient het gehuurde direct na ontvangst op gebreken en/of beschadigingen te controleren. Eventuele gebreken, beschadigingen e.d. dient de wederpartij zo snel mogelijk – maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van het gehuurde – aan Exclusive Deejays te melden, bij gebreke waarvan het gehuurde geacht wordt zonder gebreken en in onbeschadigde staat door de wederpartij te zijn ontvangen.

6.     De wederpartij is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden en is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade, ook indien deze schade aan het gehuurde door de door de wederpartij ingeschakelde derden of bezoekers van het optreden wordt veroorzaakt, alsmede voor verlies of diefstal. Schade, verlies en/of diefstal dient direct na ontstaan c.q. constatering aan Exclusive Deejays te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.

7.     Herstel van schade of defecten aan c.q. vervanging van onderdelen van het gehuurde mag alleen worden uitgevoerd door Exclusive Deejays of – na diens uitdrukkelijke toestemming – op aanwijzing van Exclusive Deejays. Bij vervanging van defecte onderdelen zal de wederpartij deze onderdelen bewaren en aan Exclusive Deejays overhandigen bij teruglevering van het gehuurde. Indien de wederpartij deze onderdelen niet bewaart of indien de onderdelen niet defect blijken te zijn, zijn de kosten van vervanging van de onderdelen voor rekening van de wederpartij.

8.     De wederpartij is verplicht zorg te dragen voor een veilige opslag c.q. bewaring van het gehuurde gedurende de huurperiode. De wederpartij zal te allen tijde aan Exclusive Deejays of zijn gevolmachtigde toegang verlenen tot de locatie waar het gehuurde zich bevinden om de beveiliging en de opslag van het gehuurde te inspecteren. Maatregelen die naar het oordeel van Exclusive Deejays nodig zijn om veilige opslag of goede beveiliging te garanderen zijn voor rekening van de wederpartij.

9.     De wederpartij dient het gehuurde gedurende de looptijd van de huurovereenkomst in ieder geval te verzekeren voor de gebruikelijk risico’s, zoals schade, verlies en tenietgaan van het gehuurde. Indien het gehuurde verloren gaat of onherstelbare schade oploopt, is de wederpartij een door Exclusive Deejays te bepalen schadevergoeding verschuldigd, ter grootte van de nieuwwaarde van het gehuurde, vermeerderd met de kosten van het inhuren van vervangende zaken of gemiste huuropbrengsten.

10.  Na afloop van de huurperiode dient de wederpartij het gehuurde in de oorspronkelijke emballage en in de staat waarin het zich bij ontvangst bevond, bij Exclusive Deejays af te leveren c.q. aan Exclusive Deejays ter beschikking te stellen.

11.  Exclusive Deejays zal het gehuurde na retournering direct inspecteren. De wederpartij heeft het recht om bij deze inspectie aanwezig te zijn. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing (van onderdelen) van het gehuurde evenals noodzakelijke kosten voor reiniging en reparatie, komen voor rekening van de wederpartij.

12.  Indien partijen zijn overeengekomen dat Exclusive Deejays het gehuurde bij de wederpartij aflevert, worden vertragingen ontstaan tijdens het laden, het transport en het lossen van het gehuurde, welke te wijten zijn aan omstandigheden die in redelijkheid voor rekening en risico van de wederpartij komen, evenals de tijd die gemoeid is met reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van de wederpartij, eveneens onder de huurperiode begrepen.

13.  Voor iedere vertraging in de teruggave van het gehuurde na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, is de wederpartij een in redelijkheid door Exclusive Deejays te bepalen vergoeding verschuldigd, waaronder begrepen de kosten van het inhuren van vervangende zaken of gemiste huuropbrengsten, onverminderd het recht van Exclusive Deejays op volledige schadevergoeding.

14.  Indien de wederpartij het gehuurde – om welke reden dan ook – niet retourneert aan Exclusive Deejays, is de wederpartij verplicht alle hierdoor geleden schade van Exclusive Deejays te vergoeden, waaronder de nieuwwaarde van het gehuurde, de kosten van het inhuren van vervangende zaken en de gederfde winst.

15.  Het gehuurde blijft altijd eigendom van Exclusive Deejays. Het is de wederpartij niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren, aan derden in gebruik te geven, derden rechten te verstrekken op het gehuurde, onderdelen te vervangen of overige wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Exclusive Deejays. De wederpartij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt, dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.

16.  Indien er sprake is van beslaglegging op het gehuurde – daaronder begrepen fiscaal bodembeslag – of indien gegronde vrees bestaat dat dit zal geschieden, dient de wederpartij dit onverwijld aan Exclusive Deejays te melden en de beslaglegger direct te informeren dat het gehuurde eigendom is van Exclusive Deejays.

17.  Exclusive Deejays is gerechtigd alle voor rekening van de wederpartij komende kosten en schade, voor zover dit mogelijk is, te verrekenen met de van de wederpartij ontvangen waarborgsom.

 

ARTIKEL 11:           KLACHTEN

 

1.     Klachten over (een onderdeel van) de het optreden dienen door de wederpartij zo mogelijk direct tijdens het optreden – doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na uitvoering van het optreden – schriftelijk aan Exclusive Deejays te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.

2.     Indien een klacht niet binnen de in het voorgaande lid vermelde termijn aan Exclusive Deejays is gemeld, wordt het optreden geacht conform de overeenkomst te zijn uitgevoerd.

3.     Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

4.     Lid 3 van dit artikel geldt niet voor de consument.

5.     De artiest heeft bij de uitvoering van zijn optreden artistieke vrijheid, geen klachten zijn derhalve mogelijk over de wijze waarop hij invulling geeft aan zijn optreden.

6.     De wederpartij dient Exclusive Deejays in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Exclusive Deejays te verstrekken. De eventueel hieraan verbonden kosten zijn voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.

7.     Ingeval van een terechte klacht, zal Exclusive Deejays zorg dragen voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen vergoeding dan wel de wederpartij kosteloos een nieuw optreden aanbieden. Een en ander ter keuze van Exclusive Deejays. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

 

ARTIKEL 12:           AANSPRAKELIJKHEID

 

1.     Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door Exclusive Deejays gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt Exclusive Deejays geen enkele aansprakelijkheid.

2.     Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Exclusive Deejays slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Exclusive Deejays voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3.     De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

4.     Indien Exclusive Deejays aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Exclusive Deejays te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Exclusive Deejays niet uitkeert of de schade niet onder een door Exclusive Deejays gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Exclusive Deejays beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of diensten c.q. het uitgevoerde optreden.

5.     De wederpartij dient Exclusive Deejays uiterlijk binnen 6 maanden dat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.

6.     In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

7.     Exclusive Deejays is in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het ontbreken van adequate en toereikende (kracht)stroomvoorzieningen, aggregaten, generatoren en zekeringen.

8.     Indien Exclusive Deejays c.q. de via haar ingehuurde artiesten hun werkzaamheden c.q. optreden c.q. leveringen dienen te verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte bescheiden, is Exclusive Deejays slechts verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden c.q. het optreden en/of dienstverlening.

9.     Stelt de wederpartij apparatuur c.q. materialen voor het uitvoeren van het optreden beschikbaar, dan is Exclusive Deejays verantwoordelijk voor een correcte bediening c.q. behandeling hiervan, echter in geen geval voor de deugdelijkheid van de apparatuur c.q. materialen zelf.

10.  Exclusive Deejays is nooit aansprakelijk voor:

a.     schade als gevolg van verlies of beschadiging van eigendommen van de wederpartij, van door hem ingeschakelde derden en/of van bezoekers van het optreden;

b.    schade door het gebruik van door Exclusive Deejays ter beschikking gestelde zaken aan de wederpartij, door hem ingeschakelde derden en/of door bezoekers van het optreden.

De wederpartij vrijwaart in de hierboven genoemde gevallen Exclusive Deejays uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

11.  Exclusive Deejays is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van door de wederpartij of in opdracht van de wederpartij door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

12.  De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch Exclusive Deejays op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:

a.    door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van de zaken of de door of namens Exclusive Deejays verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;

b.    door ondeskundige of onjuiste bewaring (opslag) en/of ondeskundige of onjuiste installatie c.q. ophanging van de zaken;

c.    door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Exclusive Deejays verstrekte gegevens, bescheiden, goedkeuringen en/of gebreken in de door de wederpartij voorgeschreven materialen c.q. onderdelen;

d.    door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;

e.    doordat door of namens de wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan de zaken zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Exclusive Deejays;

f.     door incompatibiliteit van de apparatuur van Exclusive Deejays c.q. van de artiest en de door de wederpartij gebruikte (verouderde) configuratie;

g.    door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de optredende artieste c.q. te huren zaken heeft gemaakt.

13.  De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 12 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Exclusive Deejays uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

14.  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Exclusive Deejays of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Exclusive Deejays de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

 

ARTIKEL 13:           BETALING

 

1.     Exclusive Deejays is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.

2.     Betaling dient binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

3.     Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan Exclusive Deejays een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

4.     Indien na aanmaning door Exclusive Deejays betaling alsnog uitblijft, is Exclusive Deejays bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

5.     De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:

15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);

10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;

1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.

6.     Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is Exclusive Deejays gerechtigd aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.

7.     Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is Exclusive Deejays gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.

8.     Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is Exclusive Deejays gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Exclusive Deejays eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

9.     Door de wederpartij gedane betalingen zullen door Exclusive Deejays ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10.  a.   De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van Exclusive Deejays te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op Exclusive Deejays. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

b.    Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

 

ARTIKEL 14:           OVERMACHT

 

1.     Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of Exclusive Deejays, is Exclusive Deejays gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2.     Onder overmacht aan de zijde van Exclusive Deejays wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Exclusive Deejays, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Exclusive Deejays.

3.     Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Exclusive Deejays en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen bij Exclusive Deejays door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, uitval of storing van de automatisering of internet, of storingen in de elektriciteitsvoorziening ontstane transport-, levering- en uitvoeringsproblemen, alsmede door ziekte c.q. overlijden van de beoogde artiest waarbij Exclusive Deejays in redelijkheid niet in staat is nog tijdig voor adequate vervanging zorg te dragen.

4.     Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Exclusive Deejays tot aan dat moment na te komen.

5.     Het komen te vervallen van de aanleiding tot het optreden, (slechte) weersomstandigheden, ziekte van door de wederpartij buiten Exclusive Deejays om ingehuurde artiest(en), het niet verkrijgen of intrekking van de benodigde vergunningen of ontheffingen etc. vormen geen overmacht aan de zijde van de wederpartij. Indien Exclusive Deejays haar werkzaamheden op de overeengekomen dag(en) niet kan uitvoeren als gevolg van voornoemde of overige omstandigheden waardoor het optreden wordt afgelast, is dit voor rekening en risico van de wederpartij. Exclusive Deejays is alsdan gerechtigd tot volledige betaling van de overeengekomen vergoeding.

 

ARTIKEL 15:           INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

1.     Exclusive Deejays is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/ of behoren tot de door Exclusive Deejays in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde bescheiden e.d. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.     De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Exclusive Deejays voorbehouden.

3.     De wederpartij is niet gerechtigd de door Exclusive Deejays geleverde of vervaardigde bescheiden te gebruiken buiten de context van de overeenkomst. Het is de wederpartij verboden deze bescheiden aan derden te verstrekken, derden hierin inzage te verlenen of deze bescheiden te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Exclusive Deejays.

4.     De wederpartij staat er voor in dat alle door hem aan Exclusive Deejays te verstrekken of verstrekte gegevens c.q. bescheiden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die Exclusive Deejays door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Exclusive Deejays voor aanspraken van deze derden.

 

ARTIKEL 16:           ANNULERING

 

1.     Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk bij aangetekend schrijven en indien hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde vergoedingen aan Exclusive Deejays te betalen:

a.     bij annulering tot 30 dagen voor de overeengekomen datum van het optreden: 50% van de overeengekomen prijs;

b.    bij annulering minder dan 30 dagen maar meer dan 7 dagen voor de overeengekomen datum van het optreden: 75% van de overeengekomen prijs;

c.     bij annulering 7 dagen of minder voor de dag voor het opreden: 100% van de overeengekomen prijs.

2.     Indien niet alle overeengekomen prestaties worden geannuleerd, zijn op de geannuleerde prestaties voornoemde vergoedingen pro rata van toepassing.

3.     De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Exclusive Deejays vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

4.     Exclusive Deejays is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.

5.     Exclusive Deejays en/of de artiest is/zijn bevoegd een overeenkomst te annuleren indien er aanwijzingen bestaan dat de te houden bijeenkomst c.q. het te houden het feest waar de artiesten dienen op te treden een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van de door de wederpartij verstrekte gegevens en/of inlichtingen of op grond van de hoedanigheid van de wederpartij en/of zijn gasten dat Exclusive Deejays en/of de artiest de overeenkomst niet gesloten zouden hebben indien zij van het werkelijke karakter op de hoogte waren geweest. Exclusive Deejays en/of de artiest is in geen geval jegens de wederpartij en/of derden gehouden tot vergoeding van schade.

6.     Indien Exclusive Deejays en/of de artiest van de in lid 5 bepaalde bevoegdheid gebruik maakt nadat de betreffende bijeenkomst c.q. het betreffende feest begonnen is, is de wederpartij gehouden tot betaling van de overeengekomen vergoeding voor het optreden.

 

ARTIKEL 17:           ONTBINDING

 

1.     Indien het niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie geheel of gedeeltelijk aan de wederpartij te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, behoudt Exclusive Deejays zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn.

2.     Exclusive Deejays behoudt zich het recht voor de overeenkomst tot 4 dagen voor de afgesproken datum te ontbinden indien de artiest op de overeengekomen datum een televisieoptreden c.q. televisieopname c.q. een buitenlands optreden heeft.

3.     Exclusive Deejays behoudt zich te allen tijde het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien:

a.     de inhoud in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling;

b.    na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde bestaat;

c.     de inhoud in strijd is met de goede naam of de belangen van Exclusive Deejays.

4.     Maakt Exclusive Deejays van de bevoegdheid tot ontbinding gebruik, dan zal Exclusive Deejays tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.

5.     Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Exclusive Deejays gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:

a.   in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

b.   (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c.   door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d.   onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e.   anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

6.     Het in lid 5 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

7.     De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 18:           TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 

1.     Op de tussen Exclusive Deejays en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.     Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Exclusive Deejays is gevestigd, zij het dat Exclusive Deejays altijd de be­voegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.

3.     De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Exclusive Deejays. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Exclusive Deejays schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.

4.     Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is Exclusive Deejays gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.